ภูมิไท Phum Thai Studio 371

Add friend
Sign in to Goodreads to learn more about ภูมิไท.

http://phumthai.wix.com/phumthai
http://songspkpop.com/phumthai

ภูมิไท’s Recent Updates

66026708
65217653
บททดลองเสนอว่าด้วยทฤษฎีสังคมนิยมในแง่วัตถุนิยามประวัติศาสตร์ by สุวินัย ภรณวลัย
Rate this book
Clear rating
ภูมิปัญญามูซาชิ by สุวินัย ภรณวลัย
Rate this book
Clear rating
3168330
มูซาชิ ฉบับท่าพระจันทร์ by สุวินัย ภรณวลัย
Rate this book
Clear rating
สายน้ำและทางช้าง by เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
Rate this book
Clear rating
3354
Jonathan Livingston Seagull by Richard Bach
Rate this book
Clear rating
เข็มทิศชีวิต by ฐิตินาถ ณ พัทลุง
Rate this book
Clear rating
More of ภูมิไท's books…
Bob Dylan
“Play it fuckin' loud!”
Bob Dylan

Frank Zappa
“So many books, so little time.”
Frank Zappa

Dr. Seuss
“Don't cry because it's over, smile because it happened.”
Dr. Seuss

Allen Saunders
“Life is what happens to us while we are making other plans.”
Allen Saunders

Mother Teresa
“Peace begins with a smile..”
Mother Teresa

1278 Thailand — 512 members — last activity Sep 29, 2016 06:41PM
Thai bookworms, Thai readers, Thai writers, Thai stalkers(?), Thai "pass by"-ers, Thai lit nerds, Thai consumers, this is the place for you. Pretty mu ...more
35468 Thailand Book Lover — 64 members — last activity Aug 31, 2016 05:57PM
Thai Book Lover - ชมรมคนรักหนังสือประเทศไทย กอตังขึนเพือรวบรวมกลุมคนทีรักการอานในทุกๆ รูปแบบ เขามาแบงปันและแนะนำหนังสือดีๆ ใหกันและกัน นอกจากนีพวกเราจ ...more
101356 Thai Librarians Group — 326 members — last activity May 30, 2018 07:33PM
ชุมชนผูใชงาน Goodreads ในภาษาไทย สำหรับสอบถาม / ชีแนะ / หาขอสรุปรวมกัน ในการใสขอมูลหนังสือ สมาชิกชาวไทย สามารถแนะนำ/รองเรียน ใหมีการผสานหนังสือทีแปลจา ...more
See your year in books badge
Nay
Nay
176 books | 87 friends

Christi...
1,539 books | 513 friends

Natt Cham
2,359 books | 78 friends

Ning
1,752 books | 139 friends

Path Ki...
634 books | 104 friends

apple
473 books | 66 friends

Apatt
871 books | 777 friends

Nui
Nui
1,990 books | 37 friends

More friends…


Polls voted on by ภูมิไท

Lists liked by ภูมิไท