ภูมิไท Phum Thai Studio 371

Add friend
Sign in to Goodreads to learn more about ภูมิไท.

http://phumthai.wix.com/phumthai
http://songspkpop.com/phumthai

ภูมิไท’s Recent Updates

66026708
65217653
บททดลองเสนอว่าด้วยทฤษฎีสังคมนิยมในแง่วัตถุนิยามประวัติศาสตร์ by สุวินัย ภรณวลัย
Rate this book
Clear rating
ภูมิปัญญามูซาชิ by สุวินัย ภรณวลัย
Rate this book
Clear rating
3168330
มูซาชิ ฉบับท่าพระจันทร์ by สุวินัย ภรณวลัย
Rate this book
Clear rating
สายน้ำและทางช้าง by เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
Rate this book
Clear rating
3354
Jonathan Livingston Seagull by Richard Bach
Rate this book
Clear rating
เข็มทิศชีวิต by ฐิตินาถ ณ พัทลุง
Rate this book
Clear rating
More of ภูมิไท's books…
Allen Saunders
“Life is what happens to us while we are making other plans.”
Allen Saunders

John F. Kennedy
“The Chinese use two brush strokes to write the word 'crisis.' One brush stroke stands for danger; the other for opportunity. In a crisis, be aware of the danger--but recognize the opportunity.”
John F. Kennedy

“The secret of health for both mind and body is not to mourn for the past, nor to worry about the future, but to live the present moment wisely and earnestly.”
Bukkyo Dendo Kyokai, The Teaching of Buddha

Dr. Seuss
“Don't cry because it's over, smile because it happened.”
Dr. Seuss

Aristotle
“Happiness depends upon ourselves.”
Aristotle

1278 Thailand — 511 members — last activity Sep 29, 2016 06:41PM
Thai bookworms, Thai readers, Thai writers, Thai stalkers(?), Thai "pass by"-ers, Thai lit nerds, Thai consumers, this is the place for you. Pretty mu ...more
35468 Thailand Book Lover — 64 members — last activity Aug 31, 2016 05:57PM
Thai Book Lover - ชมรมคนรักหนังสือประเทศไทย กอตังขึนเพือรวบรวมกลุมคนทีรักการอานในทุกๆ รูปแบบ เขามาแบงปันและแนะนำหนังสือดีๆ ใหกันและกัน นอกจากนีพวกเราจ ...more
101356 Thai Librarians Group — 336 members — last activity Aug 13, 2018 11:29AM
ชุมชนผูใชงาน Goodreads ในภาษาไทย สำหรับสอบถาม / ชีแนะ / หาขอสรุปรวมกัน ในการใสขอมูลหนังสือ สมาชิกชาวไทย สามารถแนะนำ/รองเรียน ใหมีการผสานหนังสือทีแปลจา ...more